Kroondomein Het Loo

Flora & Fauna

Dieren

De dieren die in het Kroondomein Het Loo leven maken een integraal onderdeel uit van de natuur van het landgoed. Er komen edelherten, reeën en wilde zwijnen voor, maar ook diverse kleine zoogdieren en een groot aantal vogelsoorten, reptielen, amfibieën en insecten. De fauna wordt op een zo natuurlijk mogelijke wijze beheerd.

Edelherten en wilde zwijnen komen overal voor in Kroondomein Het Loo, met uitzondering van het Paleispark. De meeste kans om edelherten en wilde zwijnen tegen te komen is rond de Asselse Hei, in de bossen bij Wiesel, rond de Soerense Hei en in het bosgebied ten westen van Niersen. Damherten lopen in het hertenkamp in het Paleispark.
In het Paleispark is een rijke diversiteit aan kleinere dieren, zoals de das, vos, boommarter, ree en vele vogelsoorten.

Verspreid over het terrein zijn vennen en leemkuilen te vinden. Dit zijn leefgebieden voor amfibieën en reptielen. De ringslang is vrijwel overal in Kroondomein Het Loo te vinden.

De heidevelden hebben een hoge dichtheid aan nachtzwaluwen, terwijl de bossen en half open terreinen bosuilen herbergen.
Er zijn delen van Kroondomein Het Loo waar veel oud loofbos met dood hout voorkomt. Dit zijn de ideale plaatsen voor het vliegend hert, de grootste kever in Nederland.
Op de heidevelden komen andere soorten dan in het bos voor. Op de heide bevinden zich bijzondere insecten zoals de bosparelmoervlinder, gentiaanblauwtje en de blauwe duinsprinkhaan.

Kroondomein Het Loo wordt regelmatig bezocht door een aantal zeldzame vogels, waaronder zeearend, visarend, rode wouw, roerdomp, draaihals en kraanvogel.

Planten

Op de grote heidevelden van Kroondomein Het Loo worden delen gedomineerd door begroeiing van bosbessen en vossenbessen met struikheide. Dat is een heidetype dat landelijk gezien vrij zeldzaam is. Het komt alleen voor op plaatsen waar het veel regent. In Nederland is dat het gebied aan de oostflank van de Veluwe. Zeldzame soorten op deze heidevelden zijn stekelbrem, kruipbrem en borstelgras.
Verspreid over de heidevelden komen verder bloemrijke vormen van het heischrale grasland voor. Deze graslanden zijn waardevol. Bijzondere plantensoorten die hier voorkomen zijn: fraai hertshooi, wilde tijm, maanvaren, liggende vleugeltjesbloem en agrimonie.
Op de noordhellingen en onder grote vliegdennen komt kraaiheide voor. Daar is het koeler dan elders op de heidevelden en dat is de noodzakelijke leefomgeving voor kraaiheide. Deze soort wordt veel in het gebied van de Bieze gevonden.
Rond leemkuilen zijn soorten als boswilg, wilde appel, zoete kers en meidoorn te vinden. Ook komen zeldzame boskruiden voor zoals knollathyrus, valse salie, bosanemoon, gebogen beukvaren en groot heksenkruid.
In natte heidegebieden worden zonnedauw, kartelblad, gevlekte orchis, moeraswolfsklauw, beenbreek, grondster en klokjesgentiaan aangetroffen.
Op de taluds van de sprengen in Niersen en het Paleispark zijn bijzondere varens als gebogen driehoeksvaren en dubbelloof te vinden.

Paddestoelen

Meer dan 1000 soorten paddenstoelen komen in de bossen en heidevelden van Kroondomein Het Loo voor. Hoewel ze niet allemaal zichtbaar zijn, vervullen zij een belangrijke rol bij het omzetten van hout en bladeren in voedsel voor insecten en planten.
Door het natuurvolgend bosbeheer is het aandeel staand en liggend dood hout toegenomen. Dit biedt kansen aan bijzondere en in West-Europa zeer zeldzame oerbossoorten, zoals de kammetjesstekelzwam.

Elke wandelaar kan genieten van de aanblik van paddenstoelen. Ook zijn er diersoorten die in de herfst paddenstoelen op het menu hebben staan. Het is dan ook niet toegestaan in Kroondomein Het Loo paddenstoelen te plukken.